ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Exkurzia - závod KIA MOTORS SLOVAKIA

09.03. 2017
Dňa 8.3.2017 sa naša škola zúčastnila exkurzie do závodu KMS v Tepličke nad Váhom. Žiaci  8. a 9. ročníka sa zúčastnili prezentácie o výrobe áut, duálnom vzdelávaní v školiaco - tréningovom centre  v Gbeľanoch. Následne exkurzia pokračovala do závodu KMS, kde žiaci videli lakovňu, zvarovňu, montáž. Deťom sa exkurzia veľmi páčila.
p.uč. Monika Gaňová  

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

09.03. 2017

Zápis do 1.ročníka

NÁSTUP DO ŠKOLY, ZÁPIS DO PRVEJ TRIEDY 

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.
V dnešnej náročnej, uponáhľanej dobe plnej moderných výdobytkov techniky, keď sa stále hovorí o dôležitosti vzdelania, akosi očakávame, že dnešné deti sa rýchlo, niektoré ešte v škôlke, naučia čítať, písať, počítať, dokonca zapnúť, vypnúť počítač, naštartovať internet či ovládať mobilný telefón.
Veľkým prínosom doby je zároveň skutočnosť, že detskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia sa čoraz viac sústreďujú na psychickú a sociálnu pripravenosť detí pred nástupom do školy.
Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Empiricky stanovená veková hranica – dosiahnutie 6. roku – má v našom školstve dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka , je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Povinnosťou rodičov je prihlásiť dieťa do základnej školy.

Dôvody na odklad školskej dochádzky: 
 dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,
 nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
 má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
 dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
 nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
 nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
 nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,
 nepozná údaje o sebe(rodine, adresu, svoj vek),
 dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže orgán štátnej správy v školstve na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok.

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak . 

Existuje aj možnosť predčasného nástupu do základnej školy, ktorá je určená „deťom s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami“, ale iba na odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne.

Samotný dátum narodenia však nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa do 1. triedy. Aj pred 1. septembrom sa totiž rodia napríklad nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený, a naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom.
Vždy je pritom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a sledovať aj podnetnosť rodinného prostredia.


Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku 
Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Ak prihlási žiaka na dochádzku do školskej jedálne alebo školského klubu, je povinný dbať o to, aby aj tam žiak dochádzal pravidelne a včas.


Postup pri zápise žiaka do školy 
Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré je zdravotne postihnuté, sa odporučí, aby s dieťaťom navštívil špeciálno-pedagogickú alebo pedagogicko-psychologickú poradňu, ktorá sprostredkuje, aby dieťa absolvovalo príslušné vyšetrenia, a pripraví dokumentáciu, na základe ktorej riaditeľ špeciálnej školy  rozhodne o zaradení alebo nezaradení dieťaťa do špeciálnej základnej školy.
O mieste a termíne zápisu do základnej školy rozhodne riaditeľ školy zverejnením oznamu na všeobecne prístupnom mieste. Pri zápise sa môže zvážiť predovšetkým návšteva školského klubu detí, školskej jedálne, výučba náboženstva alebo etickej výchovy.

Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Hôrky pre nový školský rok 2017/2018 bude 5. a 6. apríla v čase od 15,00 do 18,00 hod. v priestoroch základnej školy.
Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.
Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a 15 eur na zakúpenie zošitov. 

Komisia pre zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018: 

vedúca metodického združenia -Mgr. Janka Dolníková

školský špeciálny pedagóg -Mgr. Miroslava Halušková

pani učiteľky 1. stupňa ZŠ

pdf Zápis do 1. ročníka - oznam 0.26 MB

Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ Hôrky

POZVÁNKA
pdf DOD pozvánka 0.3 MB

anglické zážitkové učenie v Krajskej knižnici v Žiline

23.02. 2017
Z krúžku Hravá angličtina sme sa vybrali pani učiteľka Mgr. Kucková, Mgr. Dolníková a Ing. Gaňová na predstavenie s názvom ,,The very hungry caterpillar ,, do Krajskej  knižnice v  Žiline. Deťom sa zážitkové učenie v angličtine veľmi páčilo a tu je pár fotografií.
Vaše pani učiteľky z Hravej angličtiny.

Chemická olympiáda - kategória Dg

23.02. 2017
Na našej škole sa 10.2.2017 uskutočnilo školské kolo ,,Chemickej olympiády - kategória Dg,,.Úspešné riešiteľky školského kola v CHO  v kategórii Dg v školskom roku 2016/2017 sú tieto žiačky:
1.miesto: Dominika Tichá
2. miesto: Simonka Belková
3.miesto: Klárka Závadská
 
Blahoželáme  !!
p.učiteľka  Gaňová

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín- 1. stupeň

20.02. 2017

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 14.2.2017 sa zúčastnili víťazky školského kola Hviezdoslavovho Kubína  okresného kola tejto recitačnej súťaže , ktoré sa konalo na ZŠ Karpatská v Žiline.

Našu školu v 1.kategórii reprezentovali v poézii – Sára Chládeková , žiačka 4.A triedy a v próze Natália Hakulinová z 3.A triedy. A hoci sa neumiestnili medzi postupujúcimi, dôstojne reprezentovali našu školu.

Školské kolo- Hviezdoslavov KUbín- 1. stupeň

20.02. 2017

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

6.februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Súťaže sa zúčastnili najlepší recitátori - víťazi triednych kôl. Spomedzi 26 súťažiacich 2.-4.ročníka porota určila víťazov :

Prednes poézie :                                                            Prednes prózy :

1.miesto – Sára Chládeková, 4.A                             1.miesto - Natália Hakulinová, 3.A

2.miesto – Karolína Danišová, 2.A                           2.miesto – Jakub Korbel, 4.A

3.miesto – Nella Hrušková, 4.A                                3.miesto – Alexandra Ftorková, 4.A

Čestne uznanie získala : Alexandra Sládeková, 2.B

Víťazom gratulujeme !


Fašiangová veselica

19.02. 2017
Hudbu, spev, tanec a veselú zábavu si žiaci našej školy užili na Fašiangovej veselici v pondelok 13. februára 2017. Tradičný karneval sme obohatili o ľudové zvyky nášho regiónu. Slávnosť zahájili členovia hudobného krúžku Tidlidom pesničkou Fašiangy, Turíce, počas ktorej deti spoznali aj typickú fašiangovú masku - turoňa. Nasledovala prehliadka masiek po triedach. Počas 3. a 4. vyučovacej hodiny starší žiaci plnili "fašiangové úlohy" v triedach a mladšie deti sa zabávali v átriu. Medzi tanečnými kolami vyskúšali svoju šikovnosť v súťažiach: Domček, stromček, nosenie pingpongovej loptičky na lyžičke, Molekuly. Nechýbala ani tombola s drobnosťami, ktoré urobili výhercom veľkú radosť. Na záver veselice predviedli žiaci 4.B triedy pochovávanie basy.
Počas 5. a 6. hodiny sa átrium zaplnilo žiakmi 2. stupňa. Najskôr odprezentovali svoje fašiangové úlohy a potom sa aj oni vyšantili v tanečných hrách a súťažiach. Aj oni nosili pingpongové loptičky na lyžičke, hrali sa na molekuly, vyskúšali metlový tanec. Po tombole a tanečnej zábave žiaci 5.A triedy pochovali basu a ukončili fašiangovú slávnosť.

Fašiangová veselica

06.02. 2017
Milí žiaci, rodičia srdečne Vás pozývame na Fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční 13.2.2017 od 9,40 hod. v átriu základnej školy.
pdf Plagát na karneval1 0.19 MB

Odhlásenie z obedov na jednotlivé dni sa uskutočňuje deň vopred do 14:00 hod. Výnimkou je pondelok, kedy je možné odhlásiť dieťa od 6:00-6:30 hod. Utorok,streda,štvrtok,piatok nie je možné stravníkov odhlasovať ráno.Za pochopenie dakujem.

  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.