ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Škola v prírode Nitrianske rudno Tramptária 4.ročník

30.05. 2017
Krásny a slnečný pozdrav z Nitrianskeho Rudna ☺ ☺ ☺

Slávik Slovenska 2017

17.05. 2017
16. mája 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ Árvaya uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní  Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali v troch kategóriách dievčatá: Marieta Baricová (3. trieda), Nela Pončáková (5.B trieda) a Laura Marušáková (8. trieda). Spievali dve piesne, jednu samostatne a jednu s hudobným doprovodom. Nezískali ocenenia, ale odniesli si cenné skúsenosti a pekné zážitky.

Slávik Slovenska 2017

11.04. 2017
Dňa 11.4.2017 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
Žiaci súťažili v 3. kategóriách. Na začiatok si spoločne rozospievali svoje hrdielka a potom už hor sa súťažne vyspevovať. Súťažiaci si mohli vybrať ľubovoľnú ľudovú pesničku. Niektorým sa trochu od trémy tiasol hlas, ale nakoniec to všetci zvládli.
Porota zložená z pani učiteliek mala veľmi ťažkú prácu vybrať tých najlepších " slávikov".
Každý spevák si na pamiatku odniesol malého dreveného slávika i sladkú odmenu.
Víťazi jednotlivých kategórií:
1.kategória: Marieta Baricová / 3.tr./
2.kategória: Nela Pončáková / 5.B tr./
3.kategória: Laura Marušáková /8.tr/
Všetkým srdečne gratulujeme!

Noc H.CH. Andersena

 "Zázračná noc " začala príhovorom p. učiteľky J. Necpalovej, ktorá oboznámila žiakov s históriou a zaujímavosťami tohto podujatia. Na veľké prekvapenie prišiel medzi žiakov aj samotný pán Andersen, ktorý porozprával o svojom živote a jeho písaní krásnych rozprávok. Na pamiatku tejto noci žiaci zasadili v školskej záhrade krásny stromček " Andersenovník".

Žiaci prvého stupňa cez prezentáciu pozreli aj zaujímavosti v Dánsku odkiaľ pochádza Andersen. Potom nasledovala spoločná večera "Stolček prestri sa". Dobre posilnení sa tešili na tvorivé dielne- stavali rozprávkový hrad, riešili Andersenove osemsmerovky, vytvárali srdiečka, čítali rozprávky, spievali a hrali na hudobné nástroje, plietli pavučiny, skladali puzzle. Keď sa zotmelo prišiel medzi žiakov aj pán hvezdár, ktorý všetkým ukázal Mesiac, Mars, Venušu aj Jupiter. Žiaci videli aj obežnú kozmickú stanicu.V noci hľadali poklad.

Žiaci druhého stupňa plnili rôzne úlohy a tvorili. Museli spolupracovať a byť v tíme súdržní, inak by neobstáli. Prešli  mnohými kolami a stali sa z nich ozajstní detektívi. Na záver vo svetle bateriek našli posledné indície a zložili svoj strašidelný príbeh, ktorý sa pred všetkými prečítal. Tiež  vytvorili svoju vlastnú postavu - hrdinu  príbehu. Sami ju obliekli aj namaľovali. Pred spaním si ešte prečítali príbeh vo svetle zápaliek, zatancovali a svetlá sa zhasli.

Žiaci sa uložili pohodlne do svojich spacákov na nočný oddych. Už hneď skoro ráno žiakov zobudila znelka, že je prvý apríl. A tak museli svoju nevyspatosť brať ako žart.  

 

Prevencia vzniku zubného kazu a dentálna hygiena

08.04. 2017
Na Svetový deň zdravia (7. 4. 2017) mali žiaci 4. a 5. ročníkov prednášku o prevencii vzniku zubného kazu a dentálnej hygiene. Zápal ďasien a zubný kaz je najčastejšie sa vyskytujúce chronické ochorenie človeka. Avšak čisté zuby sa nekazia a musíme si priznať, že za dentálne zdravie si môžeme sami. O tom ako sa správne starať o naše zuby, aké zubné pasty a kefky používať a čomu sa vyhýbať nám prišla porozprávať študentka zubnej medicíny z Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, slečna Miroslava Jamečná. Ďakujeme aj za praktické ukážky a zodpovedanie množstva otázok žiakov, čo svedčí o tom, že beseda bola veľmi podnetná, zaujímavá a poučná.
TESTOVANIE 9

Dňa 5.4.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pod názvom Testovanie 9.
 
Koordinátor testovania: PhDr. Jana Schubertová
 
Administrátori testovania:
 
skupina 01 - Mgr. Eva Teichgrabová
                 učebňa V.A triedy
 
skupina 02 - Ing. Monika Gaňová
                 učebňa IV.A triedy
 
skupina 03 - Mgr. Miroslava Halušková
                 učebňa PC1
 
V škole bude zabezpečený tichý režim. Žiakom prajeme veľa šťastia.
 
                 
                 
pdf Harmonogram TESTOVANIE 9_2017 0.31 MB
pdf Harmonogram TESTOVANIE 9_2017 - žiaci so zdravotným znevýhodnením 0.32 MB

Literárna exkurzia Orava

28.03. 2017
Dňa 27.3.2017 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili literárnej exkurzie na Orave. Navštívili rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej, drevený artikulárny kostol v Leštinách a Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Žiaci si okrem pekných zážitkov odniesli domov aj zaujímavé poznatky.

Noc H. CH. Andersena

26.03. 2017
V tomto roku sa aj naša škola zapojí do projektu knižníc Noc H. Ch. Andersena.
Z 31.3.2017 budú môcť najlepší čitári nocovať v škole, kde je pre nich pripravený veľmi zaujímavý program.
doc plagát 0.38 MB

Exkurzia - závod KIA MOTORS SLOVAKIA

09.03. 2017
Dňa 8.3.2017 sa naša škola zúčastnila exkurzie do závodu KMS v Tepličke nad Váhom. Žiaci  8. a 9. ročníka sa zúčastnili prezentácie o výrobe áut, duálnom vzdelávaní v školiaco - tréningovom centre  v Gbeľanoch. Následne exkurzia pokračovala do závodu KMS, kde žiaci videli lakovňu, zvarovňu, montáž. Deťom sa exkurzia veľmi páčila.
p.uč. Monika Gaňová  

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

09.03. 2017

Zápis do 1.ročníka

NÁSTUP DO ŠKOLY, ZÁPIS DO PRVEJ TRIEDY 

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.
V dnešnej náročnej, uponáhľanej dobe plnej moderných výdobytkov techniky, keď sa stále hovorí o dôležitosti vzdelania, akosi očakávame, že dnešné deti sa rýchlo, niektoré ešte v škôlke, naučia čítať, písať, počítať, dokonca zapnúť, vypnúť počítač, naštartovať internet či ovládať mobilný telefón.
Veľkým prínosom doby je zároveň skutočnosť, že detskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia sa čoraz viac sústreďujú na psychickú a sociálnu pripravenosť detí pred nástupom do školy.
Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Empiricky stanovená veková hranica – dosiahnutie 6. roku – má v našom školstve dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka , je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Povinnosťou rodičov je prihlásiť dieťa do základnej školy.

Dôvody na odklad školskej dochádzky: 
 dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,
 nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
 má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
 dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
 nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
 nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
 nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom,
 nepozná údaje o sebe(rodine, adresu, svoj vek),
 dieťa je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, môže orgán štátnej správy v školstve na základe návrhu riaditeľa školy a po prerokovaní so zákonnými zástupcami dodatočne odložiť plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok.

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak . 

Existuje aj možnosť predčasného nástupu do základnej školy, ktorá je určená „deťom s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami“, ale iba na odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne.

Samotný dátum narodenia však nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa do 1. triedy. Aj pred 1. septembrom sa totiž rodia napríklad nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený, a naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom.
Vždy je pritom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a sledovať aj podnetnosť rodinného prostredia.


Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku 
Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Ak prihlási žiaka na dochádzku do školskej jedálne alebo školského klubu, je povinný dbať o to, aby aj tam žiak dochádzal pravidelne a včas.


Postup pri zápise žiaka do školy 
Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré je zdravotne postihnuté, sa odporučí, aby s dieťaťom navštívil špeciálno-pedagogickú alebo pedagogicko-psychologickú poradňu, ktorá sprostredkuje, aby dieťa absolvovalo príslušné vyšetrenia, a pripraví dokumentáciu, na základe ktorej riaditeľ špeciálnej školy  rozhodne o zaradení alebo nezaradení dieťaťa do špeciálnej základnej školy.
O mieste a termíne zápisu do základnej školy rozhodne riaditeľ školy zverejnením oznamu na všeobecne prístupnom mieste. Pri zápise sa môže zvážiť predovšetkým návšteva školského klubu detí, školskej jedálne, výučba náboženstva alebo etickej výchovy.

Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Hôrky pre nový školský rok 2017/2018 bude 5. a 6. apríla v čase od 15,00 do 18,00 hod. v priestoroch základnej školy.
Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.
Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a 15 eur na zakúpenie zošitov. 

Komisia pre zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018: 

vedúca metodického združenia -Mgr. Janka Dolníková

školský špeciálny pedagóg -Mgr. Miroslava Halušková

pani učiteľky 1. stupňa ZŠ

pdf Zápis do 1. ročníka - oznam 0.26 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.